Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

Cultuur+Ondernemen

Over ons

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. We ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om het effect van hun cultuurbeleid en –investeringen te vergroten. Met onze programma’s en activiteiten versterken we de cultuursector en maken haar onafhankelijker, zodat de sector kan floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur.

We werken aan een stevig fundament onder een vitale en toekomstbestendige cultuursector. Dat fundament bestaat uit effectief en vindingrijk bestuur, duurzame financiering, en voortdurende professionalisering van kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Dit vraagt van ons een scherp oog voor het bijzondere karakter en de complexiteit van de cultuursector. Lees er meer over in ons Activiteitenplan 2021-2024 en de daarbij horende Toelichting op de toepassing van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Sinds 2021 maakt Cultuur+Ondernemen deel uit van de Basisinfrastructuur Cultuur, en ontvangt een subsidie van het ministerie van OCW.

Benieuwd naar onze bijdrage aan de cultuursector de voorgaande jaren?

Cultuur+Ondernemen bestond in 2020 precies tien jaar. De werkelijke geschiedenis voert echter veel verder terug. We keken terug naar de oprichting in 1936 tot de missie van 2020

Bestuur

Directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen is Titia Haaxma.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Cultuur+Ondernemen bestaat uit:

  • Steven de Waal. Voorzitter

  • Joke Bakker

  • Arif Dursun

  • Sjoerd Vellenga

  • Marjolijn Vencken

Download het rooster van aftreden en het profiel voor leden van de Raad van Toezicht. 

Zie hier een overzicht van de (neven)functies van de leden van het bestuur en toezicht.

Per juli 2020 is Matthijs Bongertman teruggetreden uit de raad van toezicht. Een toelichting vindt u hier.

In het reglement van Bestuur en Raad van Toezicht van stichting Cultuur+Ondernemen wordt vorm en inhoud gegeven aan RvT en het Bestuur zijn samengesteld, hun respectievelijke rol en hun (gezamenlijke) werkwijze. Daarnaast beschrijft het hoe verantwoording wordt afgelegd en hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen.

Bezoldiging topfunctionarissen

Cultuur+Ondernemen houdt zich aan de WNT-normen. We leggen hierover verantwoording af in ons jaarverslag (onderdeel 'bezoldiging topfunctionarissen').

Governance Code Cultuur

Cultuur+Ondernemen heeft de Governance Code Cultuur ontwikkeld, een instrument voor goed bestuur en toezicht. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Cultuur+Ondernemen hanteert zelf uiteraard ook de Governance Code.

Fonds Cultuur+Financiering

Stichting Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen. Het Fonds Cultuur+Financiering verstrekt financiering (leningen en garantstellingen) aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties in de cultuursector, fondsen en overheden.

  • Cultuur+Ondernemen beschikt over een ANBI-status

  • Algemene Voorwaarden

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht